Wat is onze inzet in de belangrijkste lobbydossiers?

KLANTZORG & DIENSTVERLENING

Meervoudige waarde van advies

 • Imago van advies: Bevorderen begrip meervoudige waarde van advies bij stakeholders en eindklanten.
 • Adviseren / informeren: Voorkomen uitholling adviesbegrip. Behouden consumentenbescherming in alle kanalen en klantfases.
 • Onafhankelijkheidscriteria: Geen onwerkbare onafhankelijkheidscriteria, nadruk op onderscheid advies en verkoop.
 • Kwaliteit van dienstverlening: Bevorderen begrip kwaliteit van dienstverlening bij stakeholders en eindklanten. Stimuleren gebruik kwaliteitscode.

 Advieskloof

 • Adviesdrempels: Inzicht geven in bestaan van advieskloof.
 • Transparantie dienstverlening en provisie: Transparantieregels moeten uitvoerbaar, eerlijk en in het klantbelang zijn.
 • Dienstverlening op maat: Bevorderen inzet van dienstverlening op maat, o.a. bij verduurzaming, pensioenen, betalingsproblemen, actief klantbeheer.
 • Beschermingsniveau gratis informeren, robo-advies en execution only: Verbeteren consumentenbescherming. Eerlijk communiceren over mogelijkheden en beperkingen.
 • Alternatieve betalingsmogelijkheden: Stimuleren alternatieve vergoedingssystemen, via product, werkgever, vouchers.
 • Vindhulp: Stimuleren initiatieven die klanten helpen goed advies te zoeken.
 • Fiscaliteit: Verlagen fiscale kosten van advies (hoogte assurantiebelasting, aftrekbaarheid).
 • Gelijk speelveld: Geen oneerlijke juridische concurrentievoordelen voor directe en digitale kanalen.

Onverzekerbaarheid zakelijke markt

 • Prolongaties: Goed en tijdig toepassen richtlijnen door alle partijen.
 • Risicoselectie en big data: Selecteren op basis van individuele risico i.p.v. sectoraal risico.
 • Maatwerk en kennis: Bevorderen ruimte voor maatwerk en behoud van benodigde kennis bij verzekeraars.
 • Risicomanagement en preventie: Bevorderen risicomanagement benadering en preventie bij (complexe) verzekeringsvraagstukken.
 • Inspelen op innovatie en klimaat: Bevorderen snelle en duurzame adaptatie van nieuwe risico’s.

Zelfredzaamheid / Financieel fitte consumenten

 • Activeren consumenten: Bevorderen denk- en doenvermogen rondom persoonlijke financiën.
 • Advies via werkgever: Bevorderen aanpak financieel fitte werknemers. Onderzoeken mogelijkheden binnen CAO’s.
 • Actief klantbeheer / zorgplicht: Bevorderen doorlopende aandacht voor klanten en hun wijzigende omstandigheden. Voorkomen uitbreiding zorgplichten zonder oplossing voor vergoedingsproblematiek.

Duurzame ontwikkeling

 • Verzekerbaarheid / nieuwe risico’s door verduurzaming: Bevorderen advies over impact verduurzaming op risicoprofielen. Bevorderen verzekerbaarheid duurzaamheidssector, zoals recycling.
 • Financiering: Bevorderen verduurzamingsadvies in woondomein.
 • Duurzame inzetbaarheid: Bevorderen advies over duurzame inzetbaarheid in relatie tot vitaliteit en verzuim.
 • Groen verzekeren en beleggen / SFDR: Bevorderen advies over duurzaamheidsaspecten van verzekeringen en beleggingen.

Adviesmarkten

 • Groot zakelijk: Voldoende capaciteit beurs / consolidatie. Europees (fiscaal) gelijk speelveld.
 • Klein zakelijk: Geen lastenverzwaring door nieuwe beschermingsregels bij advisering aan professionals. Bevorderen aandacht cyberrisico’s.
 • Schade: Tegengaan onverzekerbaarheid. Voldoende aanbieders in exotische deelmarkten / beperk cherrypicking. Voorkom doorslaan personalisering van prijs en voorwaarden.
 • Hypotheken en financiële planning: Bevorderen maatwerk in verstrekkingsnormen. Bevorderen financiële planning, actief klantbeheer en verduurzaming. Positioneren adviseur bij verzekeren risico’s kwetsbare consumenten.
 • Zorg en inkomen: Behouden collectieve adviesmarkt voor ziektekosten, preventie en verzuim met zorginhoudelijke afspraken. Geen collectivisering inkomensrisico’s, hybride markten.
 • Pensioen: Bevorderen ruimte voor zorgvuldige invoering nieuw pensioenstelsel, bijdragen voorlichting. Bevorderen advies voor bewuste pensioenkeuzes over bedrag ineens, hoog/laag, doorbeleggen, shoppen.

INNOVATIE & DIGITALISERING

Samenwerken

 • Samenwerkingsovereenkomsten: Bevorderen gebruik referte-SWO.
 • Klantgegevens delen: Efficiënt wederzijds gebruik klantgegevens ten behoeve van goede klantbediening. Geen onnodige machtigingscultuur.
 • Innovatie producten: Benutten klantkennis adviseur voor ontwikkeling van nieuwe productoplossingen en snel inspelen op nieuwe klantbehoeften.
 • Kwaliteit verzekeraars: Ervaringen delen om kwaliteitsverbetering te stimuleren.

Efficiëntie

 • Ketenefficiency/drempelloos koppelen: Werken vanuit eigen systeempakket, geen dubbele invoer. Bevorderen Aplaza en andere initiatieven.
 • Brondata: Vergroten efficiency en foutloosheid door inzet brondata.
 • Robotechnologie en AI: Stimuleren als versterking van persoonlijk advies.
 • Compliancekosten en proportionaliteit: Verlagen compliancekosten door (digitale) ondersteuning. Aandacht voor proportionaliteit van regelgeving en toezicht.

Veiligheid

 • Digitale weerbaarheid: Stimuleren maatschappij-brede aandacht voor cyberweerbaarheid en ondersteunen leden bij eigen cyberveiligheid.
 • (Digitale) identificatie: Verbeteren performance eHerkenningstools.

Solidariteit

 • Big data, black box pricing en ethiek: benutten voordelen van gebruik big data met behoud van solidariteit. Voorkomen uitsluitingen.
 • Digitalisering en toegankelijkheid: Waarborgen toegankelijkheid, ook zonder internet. Bevorderen laagdrempelige optie menselijk contact.

 

BEROEPSONTWIKKELING EN ADVIESCAPACITEIT

Leven lang ontwikkelen

 • Ruimte creëren voor ontwikkel/leercultuur: Moderniseren PA/PE. Vrijstelling mogelijk voor alternatieve professionele ontwikkeling.

Arbeidsmarkt

 • Imago vakgebied: Bevorderen adviesvak als belangrijk, innovatief en mensgericht beroep.
 • Instroom: Bevorderen instroom van jong en ander talent
 • Diversiteit en inclusie: Bevorderen diversiteit in de sector. Delen kennis over stimulerende randvoorwaarden.
 • Behoud en overdracht kennis: Bevorderen kennisbehoud in vergrijzende sector.