Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Pensioenen
De sector heeft stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficiënter te maken. Hiertoe is onder andere een modelbrief opgesteld om werknemers adequaat te informeren over een collectieve waardeoverdracht en is een Excel-document ontwikkeld om de uitwisseling van informatie tussen jou, werkgever en pensioenuitvoerders soepel te laten verlopen. In een webinar da ...
20 februari 2024
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen heeft de Belastingdienst diverse aangepaste V&A’s en handreikingen gepubliceerd.
15 februari 2024
Samen met andere partijen die betrokken zijn bij werkenaanonspensioen.nl hebben we een format ontwikkeld voor een Transitieplan eerbiedigende werking. Bij de keuze voor de eerbiedigende werking is het het opstellen van een Transitieplan overigens niet verplicht.
8 februari 2024
Minister Schouten heeft laten weten dat ze op dit moment onderzoekt op welke manier het in de Wet toekomst pensioenen opgenomen overgangsrecht kan worden verruimd.
6 februari 2024
Samen met het Verbond van Verzekeraars hebben we stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficiënter te maken. Hiertoe is onder andere een modelbrief opgesteld om werknemers adequaat te informeren over een collectieve waardeoverdracht. Verder is ook een Excel-document ontwikkeld om de uitwisseling van informatie tussen jou, werkgever en pensioenuitvoerders s ...
1 februari 2024
De minister van SZW heeft aangekondigd van plan te zijn de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding uit te stellen naar het einde van de transitieperiode van de hervorming van het pensioenstelsel, te weten 1-1-2028.
25 januari 2024
In aanloop naar het eerste pensioendebat met de nieuwe Tweede Kamer heeft minister Schouten de Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de pensioentransitie.
4 januari 2024
Begin deze week heeft de pensioencommissie vergaderd. Centraal op de agenda stond het periodieke overleg met de Belastingdienst, waarbij de commissie ook kennis heeft gemaakt met de nieuwe voorzitters van de kennisgroep Pensioenen en de kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting.
13 december 2023
Omdat de pensioentransitie een majeure operatie is, heeft de Eerste Kamer verzocht om een regeringscommissaris hiervoor aan te stellen. Per 1 januari 2024 wordt Prof. dr. Fieke van der Lecq aangesteld als regeringscommissaris voor de pensioentransitie. Het is de verantwoordelijkheid van de minister van SZW om de transitie nauwlettend in de gaten te houden en tijdig bij te sturen indien dit nodig i ...
5 december 2023
Eerder schreven we al over een initiatief met adviesvouchers voor zzp'ers in de culturele en creatieve sector. Inmiddels is bekend dat al ruim 30 zzp'ers uit deze sectoren een voucher hebben aangevraagd en gekregen die recht geeft op een vergoeding van 75% van de kosten voor een onafhankelijk pensioenadvies.
27 november 2023