Zorgcollectiviteiten

De tijd dat het bij collectieve zorgverzekeringen vooral om de korting draaide, ligt al even achter ons. Al in 2016 namen we de Adfiz Gedragscode ‘Onafhankelijk collectief zorgadvies’ aan waarin - onder andere - werd vastgelegd dat zorgcollectiviteiten goede zorginhoudelijke afspraken moeten kennen.

Duurzame inzetbaarheid

Hoewel de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023 is vervallen, behouden zorgcollectiviteiten hun toegevoegde waarde als middel voor werkgevers om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Overigens blijft de mogelijkheid bestaan om collectiviteitskorting op aanvullende pakketten te gevem.

In het dossier Zorgcollectiviteiten vind je antwoord op de vraag hoe je aan de gedragscode voldoet en invulling kunt geven aan waardevolle zorgcollectiviteiten.

Adfiz Gedragscode

De Adfiz gedragscode biedt handvatten om een zorgcollectiviteit zorginhoudelijk meer waarde te geven.  In de gedragscode vind je belangrijke uitgangspunten voor een toekomstbestendige adviespraktijk voor zorgcollectiviteiten:

 1. Een zorgcollectiviteit bevat naast eventuele premiekorting altijd een zorginhoudelijke afspraak.
 2. Bij de advisering ligt de focus op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
 3. Nadat de zorgcollectiviteit tot stand is gekomen, blijft de onafhankelijk financieel adviseur het aanspreekpunt van de contractant.
 4. De adviseur maakt altijd een heldere vergelijking tussen verschillende producten en aanbieders.
 5. De adviseur is transparant over zijn advieswerkzaamheden en beloning in een Dienstenwijzer.

Voorbeelden van zorginhoudelijke afspraken

Tot slot hebben we voorbeelden opgesomd om meer grip te krijgen op het idee van zorginhoudelijke afspraken. Bij het maken van zorginhoudelijke afspraken kun je denken aan afspraken op het gebied van:

 1. Preventie: denk aan open spreekuren, preventief keuren, het ontmoedigen van slechte gewoonten (verkeerde houding, roken, stress, etc.), vitaliteitsprogramma’s.
 2. Maatwerk aanvullende dekkingenafgestemd op kenmerken van het collectief.
 3. Doelgroepcommunicatie die aansluit op niveau en risico’s van de doelgroep, waardoor voorkomen wordt dat verzekerden in vroeg stadium onnodig beschikbare zorg mijden.
 4. Bekostigen van een zorgadviseurdie bijdraagt aan preventie en tijdige doorverwijzing naar de juiste zorgverlener.
 5. Bekostigen van centraal ingekochte 

Hulpmiddelen

Om invulling te geven aan afspraken die in de Gedragscode zijn opgenomen hebben we oom verschillende middelen ontwikkeld die je op je website kunt plaatsen:

 • De Gedragscodezelf: beschrijft hoe je er voor zorgt dat je collectieve zorgadvies onafhankelijk is en in lijn met wat we als branche hierover hebben afgesproken. Denk daarbij aan zorginhoudelijke afspraken, de focus op duurzame inzetbaarheid & vitaliteit en heldere vergelijkingen tussen verschillende producten en aanbieders.
 • De Dienstenwijzer: een document waarmee jij je klanten (en wij als branche de politiek) op een transparante manier inzicht geeft in je werkwijze en toegevoegde waarde.
 • In het handboek “Zorgverzekeringswet in Praktijk” vind je de ins en outs van de Zorgverzekeringswet. Dit document wordt regelmatig ge-update, bijvoorbeeld rond Prinsjesdag (derde dinsdag in september) of begin januari.